Details


 • Город
 • Warszawa
 • Район
 • Białołęka
 • Улица
 • Echa Leśne
 • Общая площадь
 • 6249 m2
 • Цена
 • 4 374 300 zł
 • Цена / m2
 • 700 zł

Описание недвижимости


(Polish) Do sprzedaży działka o powierzchni 6249m2 przy ul. Echa Leśne, na wysokości ul. Nad Rzeczką. Szerokość działki 35m od ulicy, głębokość 181m.
Na inwestycje, pod budowę osiedla. Maksymalna powierzchnia zabudowy możliwa do uzyskania to 3749m2/   PUM 3000-3500.
Działka zlokalizowana przy asfaltowej jezdni, zorganizowane chodniki, 100m od przystanku autobusowego.
Maksymalny współczynnik zabudowy 0,6/ maksymalna powierzchnia zabudowy 40%, maksymalna wysokość zabudowy 12m.
Niedaleko, ok 1,5km do trasy szybkiego ruchu S8. W pobliżu centra handlowe M1, Centrum Targówek, Outlet Annopol i inne.

Działka leży na obszarze ustalonego MPZP Osiedla Białołęka Wieś.(UCHWAŁA NR LXXI/2230/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010r.).
oznaczona symbolem 33MN.


 Zapisy dotyczące działki nr 29 w MPZP:
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 do 27MN, 30 do 36MN i 38 do 47MN
Ustalenie planu Zakres ustalenia
1. Przeznaczenie terenu
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wszystkich
typów (wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa) wraz z zapleczami
(dojścia, podjazdy, podwórka, garaże, ogrody, elementy
infrastruktury technicznej);
2) dopuszczone: usługi nieuciążliwe wbudowane, maksymalny
udział powierzchni usług nie więcej niż 30% powierzchni
użytkowej budynku, w zasięgu strefy potencjalnego
oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
oraz na działkach bezpośrednio przylegających do ulicy 2KD-G
dopuszcza się, aby zabudowa usługowa stanowiła do 100%
powierzchni zabudowy, tereny urządzonej zieleni towarzyszącej
(wysokiej i niskiej), drogi wewnętrzne KDW.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego
1) minimalna wielkość nowych działek:
- do czasu uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną
dla jednego budynku zabudowy wolnostojącej - 800 m2 oraz dla
jednego segmentu zabudowy bliźniaczej - 500 m2,
- po uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego
budynku zabudowy wolnostojącej - 600 m2, dla jednego
segmentu zabudowy bliźniaczej - 400 m2 oraz dla jednego
segmentu zabudowy szeregowej - 250 m2;
2) ograniczenie długości zespołów zabudowy szeregowej do 4-ch segmentów;
3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50%;
4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
- dla wszystkich terenów zabudowy - 0,6;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%;
6) wysokość zabudowy:
- minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m;
7) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości minimum:
- 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-G,
- 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z, KD-L, KD-D oraz ciągów pieszo-jezdnych KP-J,
- 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW,
- 5,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP, ZI, z wyjątkiem terenów 2,3 i 7MN, fragmentu 20MN dla których 10,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP;
8) linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych,
zgodnie z rysunkiem planu w odległości:
- 25,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV,
- 19,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV,
- 5,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV i 110kV
w przypadku ich skablowania;
9) kształtowanie dachów zgodnie z §5 pkt 1 ppkt j) uchwały;
10) kolorystyka elewacji zgodnie z §5 pkt 1 ppkt k) uchwały;
11) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z §6 pkt 3 ppkt a) do g)
uchwały;
12) ogrodzenia zgodnie z §5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały;
13) reklamy dopuszczone zgodnie z §5 pkt 3 uchwały,
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu
1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
2) w strefach potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia
220kV i 110kV obowiązują warunki zagospodarowania terenu zgodnie z §6 pkt 8 uchwały;
3) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ramach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z §11 pkt 7 do 9 uchwały;
4) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji
odpadów dla każdej nieruchomości;
5) miejsca parkingowe zgodnie z §11 pkt 14, 15 uchwały.

Агент


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 667 025 152
[email protected]

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Контактные данные

You will receive a PDF document with this property details.